DISCLAIMER


Door het gebruik van de Vidafeels-website en de informatie die deze website bevat (hierna: “De Website”) gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

Inhoud – Vidafeels is een centrum bestaande uit een losse verzameling onder een gemeenschappelijke naam van verschillende onafhankelijke beroepsbeoefenaars. Elk van hen is exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van hun sub pagina en de informatie die daarin wordt meegegeven. Elke beroepsbeoefenaar stelt alles in het werk om de website en elke sub pagina zo juist, volledig, toegankelijk, begrijpelijk, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen kunnen hiertoe echter geen garanties worden gegeven en zijn de feitelijke vereniging Vidafeels noch de individuele beroepsbeoefenaars aansprakelijk voor eventuele weglatingen, onjuistheden, onduidelijkheden, technische problemen, ontoegankelijkheid van de website. Indien de bezoeker meent dat de website Vidafeels of een van de subpagina’s van een van de beroepsbeoefenaars tekortkomingen vertoont, kan hij of zij dit melden via info@vidafeels.be

Vidafeels behoudt zich het recht voor de website en haar inhoud ten allen tijde aan te passen. 

Gebruik – Deze website bevat of genereert geen individueel advies en kan dan ook nooit het individuele advies van een beroepsbeoefenaar aan een klant of enig ander professioneel advies vervangen. De beroepsbeoefenaars kunnen advies geven via de website aan de klant, maar deze staat steeds zelf in voor het beoordelen van de relevantie en toepasselijkheid van deze informatie op zijn situatie. Elke beroepsbeoefenaar is als enige ten allen tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de informatieverstrekking, adviesverlening en gebeurlijke doorverwijzing van zijn/haar individuele klant. 

Intellectuele rechten – De website en haar inhoud is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de feitelijke vereniging Vidafeels of de beroepsbeoefenaars. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door Vidafeels, mag de bezoeker in geen geval (delen van) de website volledig of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, wijzigen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager en met welk middel ook, of op welke wijze ook exploiteren. De namen, logo’s en vormgeving van Vidafeels alsook alle gelijkaardige tekens mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die identiek of gelijkaardig zijn aan die van Vidafeels of enige van haar beroepsbeoefenaars noch gebruikt worden op een manier die tot verwarring zou kunnen leiden of Vidafeels of haar beroepsbeoefenaars in diskrediet zou kunnen brengen of hun imago zou kunnen aantasten. 

Links – Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites of andere informatiebronnen bevatten. Behoudens anders vermeld, hebben Vidafeels noch de beroepsbeoefenaars controle over die websites en informatiebronnen. 

Vidafeels biedt geen enkele garantie wat betreft (i) de beschikbaarheid, rechtmatigheid, veiligheid en privacybescherming van die websites of andere informatiebronnen en (ii) de juistheid, de volledigheid en in het algemeen de kwaliteit van de informatie op die websites of in die Dossier : 00050434 5 informatiebronnen, zodat Vidafeels noch haar beroepsbeoefenaars hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Er mogen geen links gemaakt worden naar deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidafeels.